ipidea

ipidea

《大清经》云∶取黄精根,刮去须毛,净洗,细切,使得一斛,以水二斛五斗,煎之,微火,从旦至夕。凡服乳,撰旺相日及建除开日,吉。

十二者,所下之物,一如膏白,二如清血,三如紫汁,四如赤肉,五如脓痂,六如豆汁,七如葵羹,八如凝血,九如清血,血似水,十如米汁,十一如月浣,十二经废不应期也。母有热以乳,令儿变黄不能食。

纵在土下,满百年后还穿冢出,即成僵人也。<篇名>治妊妇欲去胎方第三十七内容:《产经》云∶治妊身胎二三月欲去胎方∶大麦面五升,以清酒一斗合煮,令三沸,去滓,分五服,当宿不食。

热熨之以后复冷熨。 《石论》云∶凡服乳石,莫生嗔怒,调和情性,欢娱畅悦,节房室,省睡眠,不用大嗔,大喜、忧思哭泣,不宜食粗冷硬难消之物,可食细软甘美之味以调之。

《僧深方》云∶吴茱萸五合,以酒煮三沸。任力自温便冷洗即瘥。

丁未年生,寿九十五,食豆。一云∶入官移徙,远行造举百事,大吉。

Leave a Reply